Διδασκαλία και Εκπαιδευτικό Υλικό


Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ακολουθεί μεικτή μεθοδολογία που υποστηρίζει τη Δια ζώσης και την Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κατά 50% στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και κατά το υπόλοιπο 50% στη σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Με τους τρόπους αυτούς είναι δυνατό να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.
Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.
Η απρόσκοπτη πρόσβαση στα μαθήματα των Διδακτικών Ενοτήτων που επιλέγονται είναι δυνατή μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης και εφόσον ο/η επιμορφούμενος/η έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες για την εγγραφή του/της ενέργειες.

 

Μελέτη – Δραστηριότητες


Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στη συμμετοχή στις επιμέρους ανατεθείσες ατομικές ή συλλογικές δραστηριότητες. Αναπτύσσονται όμως, κατά περίπτωση, και σύγχρονες, συνεργατικές μαθησιακές διαδικασίες, όπως η οργάνωση ομάδων εργασίας και μελέτης και η διεξαγωγή ομαδικών συζητήσεων και επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο.

 

Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων


Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της Διδακτικής Ενότητας εκ μέρους των επιμορφούμενων. Συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή από μέρους των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες, εκπόνηση εργασιών και τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε εξαμήνου.