Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής ο/η υποψήφιος/α οφείλει να πραγματοποιήσει τα παρακάτω τρία (3) απλά βήματα:

Βήμα 1ο: Συμπλήρωση φόρμας εγγραφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του/της ο/η υποψήφιος/α οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά τη αίτηση-δήλωση εγγραφής, στον διαδικτυακό χώρο του Προγράμματος, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα με στοιχεία που αφορούν τις παρακάτω ενότητες:

  • Προσωπικά στοιχεία
  • Σπουδές
  • Διάφορα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία

Με τη υποβολή της αίτησης θα σας έρθει απαντητικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεστε για να προχωρήσετε στο 2ο βήμα.

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής εδώ.

Βήμα 2ο: Κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων.

Μετά την υποβολή της αίτησης του/της ο/η υποψήφιος/α οφείλει να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων στο λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης και σε καμία περίπτωση μετά την 18η Απριλίου του 2018.

Βήμα 3ο: Συμπλήρωση φόρμας κατάθεσης.

Αφού καταθέσει ο/η υποψήφιος/α την προκαταβολή θα πρέπει να συμπληρώσει και να μας αποστείλει τη φόρμα κατάθεσης, η οποία βρίσκεται στον διαδικτυακό χώρο του Προγράμματος.

Συμπληρώστε τη φόρμα κατάθεσης εδώ.

Σημαντικές Επισημάνσεις

Κάθε αίτηση θεωρείται έγκυρη και ολοκληρωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί και τα τρία βήματα που αναφέρονται παραπάνω έως τις 18/4/2018.

Για την επιλογή των επιμορφούμενων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (και μόνο). Δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση να αποστείλετε άλλα δικαιολογητικά (θα ενημερωθείτε σχετικά όταν αυτό είναι απαραίτητο). Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία την διαδικασία εγγραφής, εφόσον συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις των επιμορφούμενων.